C2- ĐỊA CHỈ EMAIL ĐỒNG MÔN

logo-truong

SG Ng Viet 1ĐỊA CHỈ EMAIL

Các bạn thân mến,

Các địa chỉ email sau đây được ghi lại theo mẫu tự ABC những email cá nhân của các đồng môn các lớp, các niên khóa, với mục đích giúp tra cứu nhanh TÊN đi trước và HỌ – LÓT đi sau (tổng hợp bằng nhiều nguồn).

Trong phần địa chỉ, nếu có sai sót hoặc thiếu sót, mong các bạn bạn phản hồi về địa chỉ email chính của trang Blog : “Bản tin mỗi ngày HỒ NGỌC CẨN GROUP” : khaisang2002@yahoo.com

Trong phần địa chỉ, có ghi tên lớp vào đầu niên khóa (hoặc có ghi chú), đồng thời có những đồng môn hoặc trường bạn, chỉ có nick-name không rõ họ tên cùng niên khóa, được bổ sung ở cuối danh sách:

A

ÂN (A3)                      Lê Hữu                      anhuule@yahoo.com

ÂN (P1)                      Nguyễn Hữu             AnNguyen96@comcast.net

B

BÌNH (P1)                  Thân                          binhthan021048@yahoo.fr

BÌNH (A1)                  Hà Thanh                 binhthanhha@gmail.com

C

CÔN (P1)                   Vũ Ngọc                    vucon@yahoo.com

CHI (P1)                    Nguyễn Kỳ               ckn10@yahoo.com

CHÍ (P1)                     Vũ Minh                  cvu9948@yahoo.com

CƯỜNG (P2)            Vũ Ngô                      cuongngovu@gmail.com

CHƯƠNG (A1)         Vũ Hùng                   chuongvuhung@hotmail.com

CHẤN (A3)                Lê Văn                    levanchan99@yahoo.com

CHÂU (A3)                Nguyễn Anh          chaunguyen320@yahoo.com.vn

CHIẾU (A3)               Hoàng Minh          hoangminhchieu@hotmail.com

CHO (A1)                   Đặng Văn               chodang2003@yahoo.com

CHÍ (A3)                     Lê Thượng            chilepepperoni@yahoo.com

D

DIÊN (P1)                  Ngô Mạnh               dienphuongbe@gmail.com

DIÊN (P2)                  Nguyễn Hữu            diennguyenhuu@yahoo.com

DŨNG (P1)                Phan Thiết                georgephan@yahoo.com

DŨNG  (A3)              Phạm Vỹ                   vicpham7@yahoo.com

DƯƠNG (A2)            Quách Anh                duongquach@hotmail.com

DANH                        Nguyễn Văn              nguyenvandanh@yahoo.com (NK65)

DẦN                           Nguyễn Mạnh          DANDUCDANA@aol.com

DẦN                           Võ Văn                      danvovan@yahoo.com.vn

Đ

ĐIỀU (P1)                  Nguyễn Văn             dvndean@gmail.com

ĐỆ (A1)                      Nguyễn Văn             denguyen.van@gmail.com

ĐỂ (A4)                      Nguyễn Hiếu            nguyenhieude@aol.com

ĐIỂN (A3)                  Nguyễn Ngọc           paradise_vn2003@yahoo.com

ĐỊNH                          Lai                              laigia@yahoo.com

ĐỊNH                          Dương Đình               d81d@yahoo.com

ĐẠI                             Phan Tất                    phandai105@gmail.com (NK54)

G

GIAO                          Đoàn Văn                 doangiao@hotmail.com

GIANG                       Trịnh Long                jtrinh346@yahoo.com 3G – McKeno

H

HÀ (P1)                      Đào Mạnh                 josmanhha@yahoo.com

HÀ (A2)                      Trần Văn                  haly1946@yahoo.com

HẠNH (P1)                Trương Đình             drhanh@yahoo.com

HOA (A1)                   Phạm Minh              hoanumberone@yahoo.com

HÓA (P1)                   Nguyễn Thanh         phudu1950@yahoo.com

HỒNG (P1)                Đoàn                          hong.doan@sbcglobal.net

HỒNG                        Tạ                               Ta_hong@hotmail.com

HIỀN (P1)                  Trần Văn                  hienls2007@yahoo.com

HIỀN                          Vũ Trung                  vuhienrua@gmail.com (Hien Rua)

HÙNG                        Phạm                         hvpham01@gmail.com

HƯNG                        Đặng Quốc               hung.dang@optusnet.com.au

HÙNG                        Nguyễn Minh           minhhung54@yahoo.com  (NK 62-69)

HẢI                             Phạm Hồng              honghai1951@yahoo.com

HẢI                             Lê Xích                      lexichhai@yahoo.com

HẢO                           Đàm Quang              damquanghao2003@yahoo.com

HÙNG                        Đặng Ngọc                dangngochung@yahoo.com

K

KHƯƠNG (P1)         Đoàn Vĩnh                yukata5@yahoo.com

KHANH (A3)             Đỗ Quang                do_q_khanh@yahoo.com

KHANH                     Huỳnh Công             khanhkq08@yahoo.com.vn

KIÊN                           Nguyễn Đức            ndkienco@gmail.com

L

LẮM (A4)                   Đặng Văn                 ldang02@gmail.com

LÂM (A2)                   Trần Minh               tranminhlam1949@gmail.com

LẬP (A4)                    Đoàn Văn                 hdoan@parker.com

LONG                         Nguyễn Hải              longmekong@aol.com

LONG                         Khiếu Như                khieulong@yahoo.com

LỘC                            Phạm Đình               lpham06256@roadrunner.com

LỘC                            Nguyễn                      locnguyen60@yahoo.com

LINH                          Nguyễn Anh             alinhnguyen@yahoo.com

LÂM (A2)                   Trần Minh               tranminhlam1949@gmail.com

LOAN                         Vũ Thị Hồng             vuthihongloan56@yahoo.com (NK68)

LÂN                            Đoàn Như                 doanhulan@gmail.com (NK64)

LAN                            Dương Mỹ                 lanmduong@yahoo.ca (NK69)

N

NHƯ (P2)                  Trương Văn              nhutruong88@sbcglobal.net

NHA (A4)                   Đoàn Trọng             nguyendoan3013@yahoo.com

NINH (A3)                  Nguyễn                   n4nguyen@yahoo.com;

NĂNG                        Nguyễn Toàn           ttnguyen_21@hotmail.com (NK 59)

NHUẬN                     Hoàng Quang           hoan19472003@yahoo.com

NGHIỆM                    Đặng Thành            Nghiem_Yen2020@Yahoo.com

P

PHÚ (P1)                   Lê Đình                      haicua@yahoo.com

PHÚ (P2)                  Trịnh Đức                  phutrinh49@yahoo.com.vn

PHONG (A4)            Trần Truy                concua46@yahoo.com

PHONG (A3)            Nghiêm Vĩnh            phnghiem@yahoo.com

PHƯƠNG                 Trần Đình                  tdphuong1954@yahoo.com.vn

PHI                             Nguyễn Văn                         mrphi52@gmail.com (NK63)

Q

QUANG (P2)             Thiều Bửu                 thieuquang_us@yahoo.com

QUYỀN (A3)             Ngô Viết                     qngo@ccp.edu

QUỐC                        Phạm Tấn                   quocpus@yahoo.com

QUÝ                           Chu Bá                        chbq114@gmail.com (NK 64)

S

SƠN (P1)                  Bùi Thạch Trường      anphuong15@yahoo.com

SƠN (A3)                  Trần Thái                   yukitran1946@yahoo.com

SƠN (A4)                  Mai Thế                      tsmai@sbcglobal.net

SÁU                            Văn                            svan6@yahoo.com

SƠN                           Nguyễn Mai              sonnguyenm@hotmail.com

SƠN   (P2)                 Nguyễn văn              vinhan_son@yahoo.com.vn

R

RẠNG                         Lê Văn                      lvrang@hotmail.com (NK65)

T

TÂM (B/P1)               Nguyễn Văn             tamnwp@optusnet.com.au

THANH (P1)              Trần Chấn                 bs_thanh@yahoo.com

TOÀN (P1)                 Đỗ Danh                    toantrinh_2000@yahoo.com

THUẬN (P1)              Trần Bình                  thuantranbinh518@yahoo.com

TƯ (P1)                      Trần Văn                   letrantu2003@yahoo.com

TUẤN (P1)                 Lục Đan                     anhtu266@gmail.com

THU (cao) (A4)         Nguyễn Văn             Haiau227@gmail.com

THU (Lò heo) (A4)   Nguyễn Trọng          thunguyen@yahoo.com

THI (A4)                     Đinh Văn                   vanthidinh@rocketmail.com

TIẾN (A2)                   Đào Kim                    tien_dao@verizon.net

THÀNH (A3)              Đổ Đắc                       do_dac_thanh@yahoo.com

THỤ (A3)                   Phạm Ngọc               thutennispham@yahoo.com

TƯỞNG (A1)            Nguyễn Doãn             tony_nyen2007@yahoo.com

TÍNH (A1)                  Trần Văn                   dmzcafedh@yahoo.com

TÚ (A4)                      Vũ Đình                     tu.d.vu@comcast.net

THỤY                         Trần Khang               t_khangthuy@yahoo.com

TÍN                              Nguyễn Trí                caphe_hnc@yahoo.com.vn

TỊNH                           Trần Thanh               ilmwvan@yahoo.ca

THANH                      Cao Đắc                       thanh.caodac@gmail.com   victorthanh

TUYÊN                      Nguyễn                       tnguyendr@yahoo.com

TỈNH                           Huỳnh Trang            stpats3243@aol.com

THỌ                            Lê Đức                       lelamson_47@yahoo.fr

TƯ                              Nguyễn Văn               cam-nhung@hcm.vnn.vn

THU                            Nguyễn Văn             tvnsagcomp@aol.com

TÙNG                         Nguyễn Văn             bcfilm11@yahoo.com

TUẤN                         Nguyễn Ngọc           nguyentuansd@sbcglobal.net

THANH                      Vũ Ngô                      thanhbong2006@yahoo.com

THỊNH                        Lê Phúc                     lephucthinh@yahoo.com

THỀM (P2)                Kiều Đắc                    themdackieu102@gmail.com

TRÍ                              Nguyễn Công          trinc1402@yahoo.com (NK64)

TIÊN                           Mai Bá                      maitien254@yahoo.com (NK65)

TÁ (P2)                       Lê Văn                      minhle943@gmail.com

THÀNH                      Phạm Trung             phamthanhdian@yahoo.com (NK 69)

THÔNG                      Trần Đức                   tomt2@hotmail.com  (NK72)

V

VIỆT (A3)                   Bùi Văn                    greensci@yahoo.com

VIỆT (A1)                   Vũ Quang                viet.vuquang@gmail.com

VIỆT (P1)                   Nguyễn Văn             nguyenviet168@yahoo.com.vn

VIÊM                          Bùi Quý                     viembui@yahoo.com

VƯỢNG                    Trần Minh                  vuongtran70a@yahoo.com.au

VĨNH                          Trịnh Ngọc                trinh-v@sbcglobal.net

X

XUÂN (A2)                Nguyễn Thanh         xuanxedap@yahoo.com

XƯAN                         Trần Thanh               ttx1953@yahoo.com (NK64)

Y

YÊN (A4)                   Huỳnh Văn               yenh48@yahoo.com

YÊN                            Trần Long                  tranlongyen@yahoo.com

THÊM NHỮNG ĐỊA CHỈ

Đinh Mỹ Chơn                       dinhmychon@gmail.com

Mai Trung Tín                      lsmaitrungtin@yahoo.com.vn

James P Lewis                      jamesplewis@hotmail.com Canada

THÊM NHỮNG ĐỊA CHỈ EMAIL TRONG HNCLVD

THẠCH BÍCH           Đào Nguyễn                thachbich@hotmail.com

THACH NGUYEN                                         thachrau@yahoo.com

TUYẾT NGA                                                 ctnatt@yahoo.com Catherine T.Nguyen

JH – IMJTH                                                   imjth@yahoo.com

MUI DINH                                                      muidinh@hotmail.com

TAN PHAM                                                    tandpham2000@yahoo.com

NGUYỄN HOÁ                                               ngphxa@yahoo.com

TINHT                                                            ilmwvan@yahoo.ca

TRUC TRAN                                                 truc_t_tran@yahoo.com

Bạn nào chưa có địa chỉ Email trên đây, cho chúng tôi xin để anh em tiện liên lạc riêng nếu cần. Cám ơn các bạn

Một phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: